Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

Raport bieżący 63/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 50/2020 z dnia 28 września 2020 r., nr 56/2020 z dnia 12 października 2020r. oraz nr 62/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 970/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia 15 grudnia 2020 r. jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC1023OZ4 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO112300010” oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DVL1023. Jednocześnie dla obligacji została określona planowana data ostatniego notowania na dzień 26 września 2023 r., jednostka obrotu – 1 sztuka oraz jednostka obligatoryjna – 100 szt.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki:

rb_63_2020_15_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat