Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 21/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2018 z dnia 23 maja 2018 r., nr 18/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz nr 8/2018 z dnia 28 lutego 2018r.  informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 533        /2018 z dnia 24 maja 2018 r. oraz o podjęciu przez Zarząd Bond Spot S.A. uchwały nr 116/18 podjętej w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia 28 maja 2018 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC011280222 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i terminie wykupu 28 lutego 2022 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00132 oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą LCC0222. Jednocześnie dla obligacji została określona planowana data ostatniego notowania na dzień 16 lutego 2022 r., jednostka obrotu – 1 sztuka oraz jednostka obligatoryjna – 100 szt.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat