Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 5/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., nr 71/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. oraz nr 64/2018 z dnia 19 października 2018r. informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 143/2019 z dnia 4 marca 2019 r. oraz o podjęciu przez Zarząd Bond Spot S.A. uchwały nr 47/19 podjętej w dniu 4 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 6 marca 2019 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii LCC191020OZ1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00140 oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą LCC1020. Jednocześnie dla obligacji została określona planowana data ostatniego notowania na dzień 7 października 2020 r., jednostka obrotu – 1 sztuka oraz jednostka obligatoryjna – 100 szt.

 

Jednocześnie Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., nr 71/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. oraz nr 64/2018 z dnia 19 października 2018r. informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 144/2019 z dnia 4 marca 2019 r. oraz o podjęciu przez Zarząd Bond Spot S.A. uchwały nr 48/19 podjętej w dniu 4 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 6 marca 2019 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC191022OZ2 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00157 oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą LCC1022. Jednocześnie dla obligacji została określona planowana data ostatniego notowania na dzień 7 października 2022 r., jednostka obrotu – 1 sztuka oraz jednostka obligatoryjna – 100 szt.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki:

rb_05_2019_05_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat