Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 9/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. oraz nr 7/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 171/2018 z dnia 1 marca 2018 r. oraz o podjęciu przez Zarząd Bond Spot S.A. uchwały nr 53/18 podjętej w dniu 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia 5 marca 2018 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC010050622 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i terminie wykupu 5 czerwca 2022 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00124 oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą LCC0622. Jednocześnie zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2018 r. wydanym w związku z opisaną wyżej uchwałą, dla obligacji została określona planowana data ostatniego notowania na dzień 25 maja 2022 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).