Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL1227OZ9

Raport bieżący 18/2024

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2024 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 178/2024 z dnia 16 lutego 2024 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL1227OZ9 Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono:

  • określić dzień 19 lutego 2024 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL1227OZ9 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO112300069”,
  • notować Obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DVL1227”.

 

Jednocześnie dla powyżej opisanych obligacji została wyznaczona planowana data ostatniego notowania na dzień  26 listopada  2027 r.

Podstawa prawna: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_18_2024_16_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat