Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 060/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 42/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.  oraz nr 59/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku  informuje o otrzymaniu z BondSpot S.A. uchwały nr 127/12 podjętej w dniu 17 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 650 (sześćset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii LCC002250515 spółki LC Corp S.A., o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysiecy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00041 na dzień 19 lipca 2012 r. Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego notowania na dzień 13 maja 2015 roku, a także jednostka obrotu – 1 szt., jednostka obligatoryjna – 1 szt. oraz symbol – LCC0515.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat