Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wyznaczenie pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 082/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 55/2013 z dnia 31 października 2013,  nr 78/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku  oraz nr 81/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. informuje o otrzymaniu z Bond Spot S.A. uchwały nr 253/13 podjętej  20 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 27 grudnia 2013 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 500 (pięciuset) obligacji na okaziciela serii LCC003301018 spółki LC Corp S.A., o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLCCRP00058. Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego notowania na dzień 18 października 2018 roku, a także jednostka obrotu – 1 szt., jednostka obligatoryjna – 1 szt. oraz symbol – LCC1018.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat