Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zatwierdzenie prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego

Raport bieżący 56/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki sporządzony w związku z publiczną ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych („Prospekt”). O ustanowieniu Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 27 października 2022 r. na stronie internetowej Spółki (https://develia.pl/pl/relacje-inwestorskie/#obligacje).

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Załączniki:

RB_56_2022_26_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat