Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie istotnego porozumienia przez Emitenta, spółkę zależną od Emitenta oraz Budimex S.A.

Raport bieżący 74/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 14 lipca 2016 r.) Emitent oraz spółka zależna od emitenta – LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 22 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Inwestor”), której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależną od niego spółkę  LC Corp Invest XVII sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem, zawarły z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie („Porozumienie”), na mocy którego Budimex S.A. zobowiązał się do złożenia wiążącej oferty na budowę budynku biurowo – usługowego przy ul. Skierniewickiej                 16-20  w Warszawie („Inwestycja”), realizowanego przez Inwestora. Zgodnie z zawartym porozumieniem oferta Budimex S.A. zostanie złożona przy zachowaniu takich samych cen jednostkowych, powiększonych o 5% wartości  netto tych cen w stosunku do oferty Budimex S.A. na realizację inwestycji „Retro Office House” realizowanej we Wrocławiu przez inną spółkę zależną od Emitenta tj. LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 21 Sp. k. (o zawarciu umowy na generalne wykonawstwo tej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 73/2016). Jednocześnie Inwestor oraz Emitent zobowiązały się powierzyć  Budimex S.A. realizację Inwestycji, pod warunkiem złożenia przez Budimex S.A. oferty na wyżej opisanych zasadach oraz wynegocjowania przez strony pozostałych warunków i treści umowy na generalne wykonawstwo Inwestycji, która nie będzie zasadniczo odbiegać od umowy na inwestycję „Retro Office House „ we Wrocławiu.

 

Przedmiotem Porozumienia jest również potwierdzenie ziszczenia się warunku tj. akceptacji przez Budimex S.A. planu aranżacji powierzchni najmu, co do której Budimex S.A. zawarł w dniu 29 kwietnia 2016 r. z Inwestorem przy udziale Emitenta umowę najmu powierzchni biurowej w budynku w ramach realizowanej Inwestycji, bez którego akceptacji Budimex S.A. mógł odstąpić od umowy najmu. Przedmiotem umowy najmu jest oddanie przez Inwestora na rzecz Budimex S.A. na okres 7 lat od daty wydania przedmiotu najmu powierzchni ok 7.000,00 m2, powiększonej o współczynnik powierzchni wspólnej tj. łączną powierzchnię ok. 7.343 m2, co stanowi około 30% łącznej przewidywanej powierzchni najmu budynku realizowanego w ramach projektowanej Inwestycji. Czynsz najmu oraz pozostałe płatności wynikające z umowy najmu zostały ustalone na warunkach rynkowych.

 

Informacja o zawarciu Porozumienia, stanowi w ocenie Emitenta informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość płatności w ramach umów opisanych powyżej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat