Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Bank Zachodni WBK S.A.

Raport bieżący 130/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 29.12.2017 r. pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką Arkady Wrocławskie S.A. (dalej jako „Kredytobiorca”) w której Emitent posiada 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz podmiotem niepowiązanym z Emitentem Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej jako „Kredytodawca”), podpisany został aneks („Aneks”) do umowy kredytu konsorcjalnego zawartej dnia 28.02.2008 r. pomiędzy Kredytobiorcą a konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. („Umowa Kredytu”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia 29.02.2008 r..

Przed podpisaniem Aneksu tj. w dniu 27.12.2017 r. pomiędzy Kredytobiorcą oraz ING Bank Śląski S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A. jako dotychczasowym konsorcjum banków kredytujących został podpisany aneks do Umowy Kredytu, na mocy którego ING Bank Śląski S.A. dokonał przelewu (cesja wierzytelności) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. wierzytelności przysługującej mu z tytułu kredytu udzielonego w ramach konsorcjum bankowego w stosunku do Kredytobiorcy („Wierzytelność ING”), a Bank Zachodni WBK S.A. przelew ten przyjął stając się tym samym jedynym kredytodawcą. Wraz z Wierzytelnością ING na Bank Zachodni WBK S.A. przeniesione zostały wszelkie uprawnienia, prawa i roszczenia, jak również wszelkie ryzyka i obowiązki związane z Wierzytelnością ING.

Zgodnie z postanowieniami zawartego Aneksu jego celem jest przedłużenie okresu finansowania udzielonego na podstawie Umowy Kredytu.

Kwota udzielonego kredytu  ustalona w zawartym Aneksie to 25.000.000 EUR.

Termin spłaty kredytu ustalony w zawartym aneksie do Umowy Kredytu został określony na dzień 31.12.2022 r.

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Aneksu zostało ustalone na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenia ustanowione na mocy Umowy Kredytu poza zmianami wynikającymi ze zmienionego Aneksem terminu spłaty kredytu oraz jego kwoty, zostały rozszerzone o:
a)hipoteki na wszystkich nieruchomościach Kredytobiorcy do kwoty 37.500.000 EUR ustanowionej na pierwszym miejscu na rzecz Kredytodawcy jako zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego oraz zabezpieczającą wszelkie obecne i przyszłe wierzytelności pieniężne Kredytodawcy wynikające z Umów Ramowych i Transakcji Collar wraz z odsetkami i innymi wierzytelnościami;
b)umowy zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej Collar, które zabezpieczać będzie hipoteka  na wszystkich nieruchomościach Kredytobiorcy w wysokości 150% limitu określonego na transakcji zabezpieczenia stopy procentowej Collar do maksymalnej kwoty 8.250.000 PLN, z równoprawnym pierwszeństwem zaspokojenia, co hipoteki wskazane w pkt a) powyżej na rzecz Kredytodawcy jako zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawcy z tytułu transakcji zabezpieczenia stopy procentowej Collar;

Dodatkowo wszystkie zabezpieczenia ustanowione na mocy Umowy Kredytu wskutek zawarcia Aneksu oraz aneksu do Umowy Kredytu na mocy którego jedynym kredytodawcą stał się Bank Zachodni WBK S.A., przeniesione zostały (lub ustanowione zostały na nowo) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. (dotyczy to w szczególności zastawów finansowych i rejestrowych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy, zastawu rejestrowego na akcjach Kredytobiorcy, oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc złożonych przez Kredytobiorcę i Emitenta jako akcjonariusza Kredytobiorcy, umowy podporządkowania oraz umowy wsparcia, których stroną jest również Emitent).

Pozostałe warunki aneksu do Umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat