Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raport bieżący 53/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 20.09.2018 r. pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. (dalej jako „Kredytobiorca”) w której Emitent posiada 100% udziałów oraz podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Kredytodawca”), podpisany został aneks („Aneks”) do umowy kredytowej zawartej dnia 15.07.2011 r. pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą („Umowa Kredytu”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 045/2011 z dnia 15.07.2011 r..

 

Zgodnie z postanowieniami zawartego Aneksu jego celem jest zwiększenie kwoty kredytu inwestycyjnego oraz przedłużenie okresu finansowania udzielonego na podstawie Umowy Kredytu.

 

Kwota udzielonego kredytu inwestycyjnego ustalona w zawartym Aneksie to kwota, nie większa niż 54.335.241,03 EUR, w tym nie więcej niż 7.000.000 EUR oraz nie więcej niż 6.000.000 EUR w ramach dwóch nowych, dostępnych transz przewidzianych w związku z Aneksem.

 

Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych zgodnie z aktualnym harmonogramem wprowadzonym Aneksem oraz w kwocie raty balonowej, która ma zostać zapłacona do dnia 30.06.2026 r.

 

Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Aneksu zostało ustalone na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.

 

Zabezpieczenia ustanowione na mocy Umowy Kredytu poza zmianami wynikającymi ze zmienionego Aneksem terminu spłaty kredytu oraz jego kwoty, zostały rozszerzone o:

a)ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na nowym rachunku , który został otwarty w związku z zawarciem Aneksu;

b)zmiany w formie aneksów do wskazanych w Aneksie umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na pozostałych rachunkach bankowych oraz do umowy zastawu na udziałach Kredytobiorcy;

c)zmianę umowy ramowej dotyczącej transakcji zabezpieczających IRS;

d)oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. złożonego przez Kredytobiorcę na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;

e)oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. złożonego przez Emitenta jako Wspólnika Kredytobiorcy na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z zastawów na udziałach Kredytobiorcy;

 

Pozostałe warunki Aneksu do Umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat