Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Santander Bank Polska S.A.

Raport bieżący 70/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 29.12.2022 r. pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką Arkady Wrocławskie S.A. (dalej jako „Kredytobiorca”) w której Emitent posiada 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Santander Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej jako „Kredytodawca”) podpisany został aneks („Aneks”) do umowy kredytu konsorcjalnego zawartej dnia 28.02.2008 r. („Umowa Kredytu”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia 29.02.2008 r. oraz w raporcie bieżącym nr 130/2017 z dnia 29.12.2017r.

Zgodnie z postanowieniami zawartego Aneksu jego celem jest przedłużenie okresu finansowania udzielonego na podstawie Umowy Kredytu. Termin spłaty kredytu ustalony w zawartym Aneksie został określony na dzień 31.12.2023 r.

Pozostałe warunki aneksu do Umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_70_2022_29_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat