Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym polskich spółek zależnych od Nexity S.A. z siedzibą w Paryżu

Raport bieżący 40/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent””), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku oraz nr 37/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku, informuje, że w dniu 26 lipca 2023 r., Emitent, działający jako kupujący zawarł z Nexity S.A., spółką akcyjną, założoną i istniejącą zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą w Paryżu („Sprzedający”) przyrzeczoną umowę sprzedaży („Umowa Przyrzeczona”) dotyczącą nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym 19 polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zależnych od Sprzedającego („Transakcja”): (i) Nexity Polska sp. z o.o., (ii) Nexity Polska 303 sp. z o.o., (iii) NP7 sp. z o.o., (iv) NP 8 sp. z o.o., (v) NP 9 sp. z o.o., (vi) NP 10 sp. z o.o., (vii) NP 15 sp. z o.o., (viii) NP 16 sp. z o.o., (ix) NP 11 sp. z o.o., (x) NP 12 sp. z o.o., (xi) NP 14 sp. z o.o., (xii) NP 17 sp. z o.o., (xiii) NP 18 sp. z o.o., (xiv) NP 19 sp. z o.o., (xv) NP 20 sp. z o.o., (xvi) NP 21 sp. z o.o., (xvii) NP 22 sp. z o.o., (xviii) NP 23 sp. z o.o., oraz (xix) NP 24 sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Warszawie („Nabywane Spółki”).

W ramach Transakcji Emitent uzyskał również dodatkowo kontrolę nad 10 spółkami komandytowymi (których komandytariuszami i komplementariuszami są Nabywane Spółki), prowadzącymi działalność deweloperską w Polsce: (i) NP 11 sp. z o.o. sp. k., (ii) NP 12 sp. z o.o. sp. k., (iii) NP 14 sp. z o.o. sp. k., (iv) NP 18 sp. z o.o. sp. k., (v) NP 19 sp. z o.o. sp. k., (vi) NP 20 sp. z o.o. sp. k., (vii) NP 21 sp. z o.o. sp. k., (viii) NP 23 sp. z o.o. sp. k., (ix) NP 8 sp. z o.o. sp. k. oraz (x) NP 8 Bogucicka sp. z o.o. sp. k., wszystkie z siedzibą w Warszawie („Spółki Komandytowe”, oraz łącznie z Nabywanymi Spółkami „Grupa Spółek”).

Łączna cena sprzedaży udziałów Nabywanych Spółek wyniosła 100,0 mln EUR („Cena”) jak wskazano w raporcie bieżącym nr 25/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku. Struktura Transakcji zakłada, że bieżące przepływy pieniężne oraz zyski wygenerowane w 2023 roku przypadają Emitentowi. Cena została zapłacona w całości w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej.
Umowa Przyrzeczona (odwołująca się do Umowy Przedwstępnej) zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące oświadczeń i zapewnień Sprzedającego i Emitenta oraz zasady dotyczące odpowiedzialności Stron i zabezpieczenia ryzyk. W związku z Transakcją, w celu zabezpieczenia odpowiedzialności Sprzedającego za naruszenia oświadczeń i zapewnień, Emitent uzyskał polisę ubezpieczeniową pokrywającą odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Emitenta.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie w ocenie zarządu Emitenta stanowią informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm. („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_40_2023_26_07