Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward przez spółkę zależną

Raport bieżący 056/2012

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 5 lipca 2012 r.) spółka zależna od Emitenta – Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Warszawa Przyokopowa”), w której Emitent posiada 81,66 % udziałów, otrzymała od podmiotu niepowiązanego z Emitentem – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Bank”), potwierdzenie zawarcia transakcji walutowych typu forward zawartych w ramach umowy ramowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.

Wartość wszystkich transakcji walutowych typu forward (EUR), związanych z wykonaniem umowy kredytowej,  zawartych przez Warszawa Przyokopowa za pośrednictwem Banku do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła poziom 132.550.505,20 zł, a tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium umowy znaczącej.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji w kwocie bazowej  wyniosła 31.056.232,86 EUR, z terminami wykonania przypadającymi na okres od 6 sierpnia 2012 r. do 5 grudnia 2013 r.

Transakcją walutową o najwyższej wartości jest kontrakt zwarty w dniu 5 lipca 2012 r., w kwocie bazowej 2.456.653,95 EUR na sprzedaż z kursem terminowym 4,2941 EUR/PLN i terminem wykonania przypadającymi na 5 sierpnia 2013 r.

Przedmiotowe transakcje zostały dokonane na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Powyższe transakcje zostały uznane za umowę znaczącą na podstawie zgodnie  § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia ze względu  na fakt, iż łączna wartość tych umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat