Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji w Katowicach przy ul. Roździeńskiego przez spółkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 037/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 23 lipca 2013 r.) spółka zależna od emitenta – LC Corp Invest XII Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Inwestor”) w której Emitent posiada 100 % udziałów, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Generalny Wykonawca”), umowę na generalne wykonawstwo budynku A w ramach pierwszego etapu inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego zespołu zabudowy usługowo – biurowej z częścią usługowo – handlową, z parkingiem wbudowanym podziemnym i nadziemnym oraz miejscami postojowymi przy Al. Roździeńskiego 10 w Katowicach na poniższych warunkach:

  1. Wynagrodzenie: w maksymalnej kwocie 59.900.000,00 zł netto (w tym część zmienna wynagrodzenia za wykonanie robót aranżacyjnych w wysokości maksymalnej 16.700.324 złotych netto).
  2. Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, oraz dokumentacji umożliwiającej Generalnemu Wykonawcy rozpoczęcie realizacji robót.
  3. Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: następnego dnia po upływie 16 miesięcy od terminu rozpoczęcia robót.
  4. Zabezpieczenie umowy: gwarancja bankowa należytego i terminowego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi złożona przez Generalnego Wykonawcę w wysokości odpowiadającej 10% wynagrodzenia brutto. 
  5. Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego, przy czym stronom przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączniki:

037_2013_07_23_2013