Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 52/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 czerwca 2017 r.) spółka zależna od Emitenta – LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 22 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Inwestor”), której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależną od niego spółkę  LC Corp Invest XVII sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Generalny Wykonawca”), umowę na generalne wykonawstwo budynku biurowo – usługowego „Wola Retro” wraz z elementami zagospodarowania terenu w Warszawie przy ul. Skierniewickiej/Siedmiogrodzkiej („Umowa”), na poniższych warunkach:

1.Wynagrodzenie: w maksymalnej kwocie 125 020 000,00 zł netto (w tym część zmienna wynagrodzenia za wykonanie robót aranżacyjnych w wysokości maksymalnej 40 959 000,00 zł netto),

2.Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, oraz dokumentacji umożliwiającej Generalnemu Wykonawcy rozpoczęcie realizacji robót, nie później niż 4 lipca 2017 r.,

3.Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 24 miesiące od dnia przekazania Placu Budowy, nie później niż 4 lipca 2019 r.,

4.Zabezpieczenie Umowy: 5 weksli in blanco wraz z porozumieniem wekslowym złożonych przez Generalnego Wykonawcę, jako zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania Umowy, w łącznej wysokości odpowiadającej 10% stałego wynagrodzenia netto oraz 5 weksli in blanco wraz z porozumieniem wekslowym złożonych przez Generalnego Wykonawcę, jako zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w łącznej wysokości odpowiadającej 5% stałego wynagrodzenia netto,

5.Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w Umowie w zakresie kar za nieterminowe wykonanie obowiązków przez Generalnego Wykonawcę nie może przekroczyć 10% wartości stałego wynagrodzenia netto, przy czym stronom przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

 

Informacja o zawarciu powyższej Umowy stanowi w ocenie Emitenta informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat