Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 26/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 4 czerwca 2018 r.) spółka zależna od emitenta – LC Corp Invest XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Inwestor”), której Emitent jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem, zawarła została z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Przedsiębiorstwem Budowlanym ARKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Generalny Wykonawca”), umowę na generalne wykonawstwo zadania pn. ”Budowa budynków mieszkalno – usługowo – biurowych oznaczonych jako A i B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kamiennej 145-145a we Wrocławiu”, na poniższych warunkach:

 

  1. Wynagrodzenie: w kwocie ryczałtowej 101.541.460,00 PLN (słownie: sto jeden milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) netto z możliwością jego waloryzacji począwszy od I kwartału 2019 r., w oparciu o wskaźniki kwartalne podane w publikacji pod nazwą „Wskaźniki Ruchu Cen Obiektów i Robót Budowlanych” wydanej przez ORGBUD-SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Serwis Informacji Cenowych Budownictwa.
  2. Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, które nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
  3. Termin zakończenia robót : 31.01.2021 r.
  4. Zabezpieczenie umowy: gwarancja bankowa należytego wykonania umowy złożona przez Generalnego Wykonawcę w wysokości odpowiadającej 2,5 % wynagrodzenia netto, oraz kaucja pieniężna zabezpieczającą usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości odpowiadającej 2,5 % wynagrodzenia netto ważna przez okres gwarancyjny 66 (sześćdziesięciu sześciu) miesięcy, z zastrzeżeniem że połowa – 1,25% (jeden procent i 25/100) kwoty kaucji zwolniona zostanie w terminie 21 dni od daty wydania Świadectwa Wykonania, a pozostała część po upływie całego Okresu Gwarancyjnego.
  5. Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w umowie  w zakresie kar za nieterminowe wykonanie obowiązków przez ARKOP nie może przekroczyć 10% wartości stałego wynagrodzenia netto, przy czym stronom przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

 

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.     

 

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat