Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 73/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 14 lipca 2016 r.) spółka zależna od emitenta – LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 21 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Inwestor”), której Emitent jest pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XVII sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Generalny Wykonawca”), umowę na generalne wykonawstwo zespołu biurowo – usługowego „Retro Office House” wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w rejonie ul. Piłsudskiego, Komandorskiej i Bogusławskiego we Wrocławiu na poniższych warunkach:

Wynagrodzenie: w maksymalnej kwocie 89.936.000,00 zł netto (w tym część zmienna wynagrodzenia za wykonanie robót aranżacyjnych w wysokości maksymalnej 30.951.000,00 zł netto) .

Termin rozpoczęcia robót: następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, oraz dokumentacji umożliwiającej Generalnemu Wykonawcy rozpoczęcie realizacji robót, nie później niż 23.07.2016 r.

Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 22.03.2018 r.

Zabezpieczenie umowy: gwarancja bankowa należytego i terminowego wykonania umowy złożona przez Generalnego Wykonawcę w wysokości odpowiadającej 10% stałego wynagrodzenia netto, gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości odpowiadającej 5% stałego wynagrodzenia netto ważna przez okres 5 (pięciu) lat oraz w wysokości odpowiadającej 2,5% stałego wynagrodzenia netto, w zakresie wad w konstrukcjach stalowych i żelbetowych, ważną na okres dalszych 5 lat.

Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w umowie  w zakresie kar za nieterminowe wykonanie obowiązków przez Budimex nie może przekroczyć 10% wartości stałego wynagrodzenia netto, przy czym stronom przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne

 

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat