Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 036/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. zawarł z podmiotem powiązanym Getin Noble Bank S.A. umowę kredytu bankowego do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent informuje iż w okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent oraz spółka od niego zależna tj. LC Corp Invest XII sp. z o.o., w której Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników zawarli z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, których łączna wartość wynosi 93,27 mln złotych i przekracza tym samym 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje zobowiązanie Emitenta z tytułu umowy kredytu bankowego do kwoty 50.000.000,00 zł, opisanej poniżej oraz w pozostałej części wynagrodzenie LC Corp Invest XII sp. z o.o. z tytułu umowy najmu, w której spółka ta występowała jako wynajmujący.

Zgodnie z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Emitent informuje, że umową o największej wartości jest zawarta w dniu 29 kwietnia 2014 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. umowa, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi przez Getin Noble Bank S.A. kredytu do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności Emitenta, w tym finansowanie zakupu gruntów pod inwestycje deweloperskie i finansowanie początkowej fazy realizacji tych inwestycji („Umowa”).

Od udzielonego kredytu będą pobierane odsetki według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR i marży ustalonych na warunkach rynkowych. Prowizje od udzielonego Emitentowi kredytu ustalono w oparciu o warunki rynkowe.

Zgodnie z zawartą Umową Emitent spłaci zadłużenie z tytułu kredytu do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

  1. hipoteka łączna do kwoty 75.000.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych wynikających z Umowy ustanowiona na nieruchomościach będących własnością Emitenta oraz na nieruchomościach należących do spółek zależnych od Emitenta – LC Corp Invest II Sp. z o.o. i LC Corp Invest XV sp. z o.o. Investments S.K.A., 
  2. poręczenie udzielone przez spółki zależne od Emitenta – LC Corp Invest II Sp. z o.o. i LC Corp Invest XV sp. z o.o. Investments S.K.A.,
  3. pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych dla Emitenta w Getin Noble Bank S.A.,
  4. oświadczenia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej o poddaniu się egzekucji z hipoteki oraz umowy poręczenia w trybie art. 97 Prawa bankowego.

 

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: §2 ust. 1 pkt 44 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

RB_036_2014_04_29