Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 052/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 21.10.2013 r.) zawarł ze spółką od niego zależną LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Investments S.K.A. (dalej „Spółka Investments”), w której Emitent posiada pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XVI sp. z o.o.) 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu umowę objęcia akcji nowej emisji tej spółki tj. 9.185.508 akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 10,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość nominalna obejmowanych przez Emitenta akcji Spółki Investments wynosi 91.855.080,00 zł.
Akcje Spółki Investments serii C objęte przez Emitenta zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności odsetkowych na kwotę 91.855.080,00 zł wynikających z umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem jako pożyczkodawcą a spółkami zależnymi od Emitenta jako pożyczkobiorcami.
Zawarta umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Akcje serii C będą uczestniczyć
w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy, który kończy się 31 grudnia 2014 r. Pozostałe warunki umowy objęcia akcji serii C przez Emitenta są typowe dla zawieranych na rynku w tego rodzaju transakcjach.
Transakcja przeprowadzana jest w ramach uporządkowywania struktury i rozliczeń wewnątrz Grupy kapitałowej LC Corp.
Umowa objęcia przez Emitenta akcji serii C Spółki Investments spełnia kryteria umowy znaczącej, ponieważ wartość obejmowanych przez Emitenta akcji serii C Spółki Investments przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

052_2013_21_10_2013