Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 039/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. spółki zależne od Emitenta tj. LC Corp Invest I sp. z o.o., której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio  (poprzez spółkę od niego zależną LC Corp Invest XVI sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem („Pożyczkodawca”) oraz LC Corp Invest XV sp. z o.o. Projekt 2 sp. k, której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV sp. z o.o. i Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem („Pożyczkobiorca”) zawarły umowę pożyczki pieniężnej.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki zależne od Emitenta tj. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca zawarły cztery umowy pożyczek, których łączna wartość wynosi 103.000.000,00  złotych i przekracza tym samym 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki z dnia 10 czerwca 2014 r. w wysokości 10.000.000,00 zł, zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu dwóch umów pożyczki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w wysokości 41.000.000,00 zł i w wysokości 9.500.000,00 zł oraz zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu umowy opisanej poniżej.

Zgodnie z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Emitent informuje, że umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 25 maja 2015 r., na mocy której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę pieniężną w wysokości 42.500.000,00 zł. („Umowa”). Pożyczka będąca przedmiotem Umowy została udzielona na czas nieokreślony, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy całości lub części kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkodawcę. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy związaną ze sfinansowaniem zakupu nieruchomości gruntowej przy ul. Sowińskiego i Człuchowskiej w Warszawie, opisanej w poprzednim raporcie bieżącym nr 38/2015. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: §2 ust. 1 pkt 44 w zw. z  § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

rb_39_2015_05_25