Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy kredytu przez spółkę zależną

Raport bieżący 120/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 30 listopada 2016 r.) spółka zależna od emitenta – LC Corp Invest XVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 21 Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Kredytobiorca”), której Emitent jest pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XVII sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), umowę kredytu bankowego do kwoty stanowiącej równowartość w EURO kwoty 23.700.000 EUR (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset tysięcy euro) („Umowa kredytu”), przeznaczonego m.in. na sfinansowanie lub zrefinansowanie kosztów netto (bez VAT) związanych z budową budynku biurowo – usługowego pod nazwą „Retro Office House” we Wrocławiu („Kredyt inwestycyjny”).

 

Od udzielonego kredytu będą pobierane odsetki według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, ustalanej jako suma stawki referencyjnej EURIBOR i marż ustalonych na warunkach rynkowych. Prowizje od udzielonego Kredytobiorcy kredytu ustalono w oparciu o warunki rynkowe.

Zgodnie z zawartą Umową kredytu spłata zadłużenia z tytułu Kredytu inwestycyjnego nastąpi do dnia 30 maja 2029 roku.

 

Podstawowe zabezpieczenie Umowy kredytu na rzecz Banku stanowią:

hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku do kwoty 35.550.000,00 EUR  na nieruchomości gruntowej będącej własnością Kredytobiorcy, położonej we Wrocławiu, przy ul. Bogusławskiego,  Piłsudskiego i Komandorskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste numer WR1K/00276505/5, WR1K/00345775/3 oraz  WR1K/00173674/8 („Nieruchomość”);

oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 35.550.000,00 EUR na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, z tytułu wszelkich zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Banku wynikających z Umowy kredytu;

zastawy rejestrowe na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Kredytobiorcy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 35.550.000,00 EUR;

umowa przelewu wierzytelności z wszelkich zawartych przez Kredytobiorcę umów związanych z inwestycją realizowaną na Nieruchomości;

umowa podporządkowania wierzytelności zawarta przez Kredytobiorcę z innymi spółkami zależnymi od Emitenta – LC Corp Invest XVII Sp. z o.o., Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o. i LC Corp Invest I Sp. z o.o. jako podporządkowanymi wierzycielami oraz Bankiem jako wierzycielem nadrzędnym, w tym przelewu na zabezpieczenie na rzecz Banku wszystkich wierzytelności podporządkowanych zgodnie z ww. umową;

umowa wsparcia zawarta pomiędzy Kredytobiorcą, Bankiem oraz Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o. – spółką zależną od Emitenta („Gwarant”), na mocy której Gwarant m.in. zobowiązany będzie w określonych w tej umowie sytuacjach udzielić Kredytobiorcy wsparcia finansowego;

oświadczenie Gwaranta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 4.500.000 PLN na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, z tytułu zobowiązań pieniężnych wobec Banku wynikających z ww. umowy wsparcia;

ustanowienie na rzecz Banku przez LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. – spółkę zależną od Emitenta, zastawu rejestrowego w odniesieniu do praw i obowiązków przysługujących LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. jako komplementariuszowi Kredytobiorcy na zabezpieczenie spłaty zabezpieczonych wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 35.550.000 EUR;

 

Kredytobiorca informuje również, iż w dniu 30 listopada 2016 r. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank Hedgingowy”) umowy zabezpieczające  przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej (umowy hedgingowe), które zabezpieczać będzie hipoteka do maksymalnej kwoty 32.985.000,00 PLN PLN ustanowiona na Nieruchomości na rzecz Banku Hedgingowego, o niższym pierwszeństwie zaspokojenia niż hipoteka wskazana w pkt 1 powyżej, oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku Hedgingowego do kwoty 32.985.000,00 PLN PLN na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat