Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo inwestycji w Warszawie przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 056/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 56/2011

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 września 2011 r.) spółka zależna od emitenta – Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Inwestor”) w której Emitent posiada 81,66 % udziałów, w związku uzyskaniem ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Generalny Wykonawca”), umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na budowie kompleksu biurowego z zapleczem handlowo-usługowym, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85A („Umowa”) na poniższych warunkach:

  1. Inwestor: Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
  2. Generalny Wykonawca: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
  3. Przedmiot umowy: generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na budowie kompleksu biurowego z zapleczem handlowo-usługowym, położonego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85A.
  4. Rozpoczęcie robót nastąpi następnego dnia po protokolarnym przekazaniu placu budowy, oraz dokumentacji umożliwiającej Generalnemu Wykonawcy rozpoczęcie realizacji robót.
  5. Zakończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi następnego dnia po upływie 24 miesięcy od przekazania przez Inwestora placu budowy
  6. Wynagrodzenie: 170.000.000,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) do którego zostanie doliczony należny podatek VAT.
  7. Zabezpieczenia umowy: Generalny Wykonawca udzieli Inwestorowi zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania Umowy, w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej, przenoszalnej bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody gwaranta i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji należytego i terminowego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej 10% wynagrodzenia brutto oraz zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w formie gwarancji bankowej.
  8. Łączny wymiar kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości wynagrodzenia umownego, przy czym przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
  9. Pozostałe zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat