Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący 071/2008