Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący 038/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. otrzymał od spółki LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), której Emitent jest pośrednio  (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem informację, że Spółka zawarła ze spółką  Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) przedwstępną umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego („Umowa”) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie, Dzielnicy Wola, przy ul. Sowińskiego i Człuchowskiej, o łącznej powierzchni 46.984 m² („Nieruchomości”) za cenę netto 76.205.000,00 zł powiększoną o podatek VAT według stawki 23% tj. w wysokości 17.527.150,00 zł.

Spółka została wyłoniona jako nabywca Nieruchomości w wyniku przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na zbycie Nieruchomości zorganizowanego przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłoszonego m.in. w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita” w dniu 20 kwietnia 2015 r., który odbył się w dniu 11 maja 2015 r. i

Strony ustaliły, że warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości („Umowa warunkowa”) zostanie zawarta m.in. po przedłożeniu przez Sprzedającego bezwarunkowych zgód wierzycieli hipotecznych w przedmiocie  wykreślenia hipotek obciążających Nieruchomości.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które by odbiegały od standardów przyjętych na rynku.

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta zatwierdzonym uchwałą nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28 maja 2009 r., który przewiduje na Nieruchomościach zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Na będących przedmiotem Umowy Nieruchomościach planowana jest, po ich nabyciu przez Spółkę, budowa w kilku etapach osiedla mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi na ok. 1160 lokali mieszkalnych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa. Nabycie Nieruchomości zostanie sfinansowane ze środków własnych. Kryterium uznania przez Emitenta Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

rb_38_2015_05_25

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat