Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną.

Raport bieżący 042/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 r. otrzymał od spółki LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), której Emitent jest pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem informację, że Spółka zawarła ze spółką Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego („Umowa”) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie, Dzielnicy Wola, przy ul. Sowińskiego i Człuchowskiej, o łącznej powierzchni 46.984 m² („Nieruchomości”) za cenę netto 76.205.000,00 zł powiększoną o podatek VAT według stawki 23% tj. w wysokości 17.527.150,00 zł.

Emitent w raporcie bieżącym numer 38/2015 informował o zawarciu przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości przez Spółkę.

Zawarcie Umowy jest następstwem ziszczenia się warunków wskazanych w umowie przedwstępnej tj. przedłożenia przez Sprzedającego bezwarunkowych zgód wierzycieli hipotecznych w przedmiocie wykreślenia hipotek obciążających Nieruchomości.

Umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości zostanie zawarta nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku pod warunkiem, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nie wykona prawa pierwokupu przysługującego mu z mocy art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.).

Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które by odbiegały od standardów przyjętych na rynku.

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta zatwierdzonym uchwałą nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28 maja 2009 r., który przewiduje na Nieruchomościach zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Na będących przedmiotem Umowy Nieruchomościach planowana jest, po ich nabyciu przez Spółkę, budowa w kilku etapach osiedla mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi na ok. 1160 lokali mieszkalnych.

Kryterium uznania przez Emitenta Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

rb_42_2015_06_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat