Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną

Raport bieżący 070/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (24 sierpnia 2012 r.) Emitent jako Pożyczkodawca zawarł ze spółką od niego zależną LC Corp Invest I Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”), w której Emitent posiada 20% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników, umowę pożyczki pieniężnej.

Jednocześnie Emitent informuje iż po dniu 1 sierpnia 2012 r. (w którym to dniu miała miejsce publikacja raportu nr 65/2012 informującego o transakcjach pomiędzy Emitentem a LC Corp Invest I Sp. z o.o.), Emitent zawarł dwie umowy pożyczek ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o., których łączna wartość stanowi 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych), co przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
W dniu 10 sierpnia 2012 r. Emitent zawarł ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o. umowę pożyczki o największej wartości tj. na kwotę 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych). Pożyczka udzielona została na czas nieokreślony, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy całości lub części kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem, w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy.

Umowy pożyczek zostały uznane za umowę znaczącą na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ze względu na fakt, iż łączna wartość tych umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat