Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną

Raport bieżący 019/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (29 lutego 2012 r.) Emitent jako Pożyczkodawca zawarł ze spółką od niego zależną LC Corp Invest I Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”), w której Emitent posiada 20% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników, umowę pożyczki pieniężnej.

Zgodnie z postanowieniami umowy Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 24.042.000 zł. Pożyczka udzielona została na czas nieokreślony, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy całości lub części kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem, w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent informuje iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Emitent zawarł cztery umowy pożyczek ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o., których łączna wartość stanowi 99.042.000 zł, co przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie, zgodnie z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Emitent informuje, że w dniu 22 września 2011 r. zawarł ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o. umowę pożyczki o największej wartości tj. na kwotę 41.000.000 zł. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy.

Umowy pożyczek zostały uznane za umowę znaczącą na podstawie zgodnie  § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia ze względu  na fakt, iż łączna wartość tych umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat