Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną

Raport bieżący 026/2008