Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną

Raport bieżący 033/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (9 lipca 2013 r.) Emitent jako Pożyczkodawca zawarł ze spółką od niego zależną LC Corp Invest I Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”), w której Emitent posiada bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależną od niego spółkę LC Corp Invest XVI Sp. z o.o.) 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, umowę pożyczki pieniężnej.
Jednocześnie Emitent informuje iż po dniu 24 sierpnia 2012 r. (w którym to dniu miała miejsce publikacja raportu nr 70/2012 informującego o transakcjach pomiędzy Emitentem a LC Corp Invest I Sp. z o.o.), Emitent zawarł siedem umów pożyczek ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o., których łączna wartość stanowi 106.000.000 zł (sto sześć milionów złotych), co przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
W dniu 9 lipca 2013 r. Emitent zawarł ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o. umowę pożyczki o największej wartości tj. na kwotę 31.000.000 zł (trzydzieści jeden milionów złotych). Pożyczka udzielona została na czas nieokreślony, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy całości lub części kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem, w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy związaną z finansowaniem spółek Grupy Kapitałowej LC Corp, prowadzących działalność deweloperską zgodną ze strategią Emitenta.
Umowy pożyczek zostały uznane za umowę znaczącą na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ze względu na fakt, iż łączna wartość tych umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

033_2013_07_10_2013

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat