Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 093/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2014 r. spółki zależne od Emitenta tj. Warszawa Przyokopowa sp. z o.o., której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XVIII Sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Real Estate S.K.A.) jedynym wspólnikiem („Pożyczkodawca”) oraz LC Corp Invest I sp. z o.o., której Emitent jest bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależną od niego spółkę: LC Corp Invest XVI sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem („Pożyczkobiorca”) zawarły umowę pożyczki pieniężnej.
Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki zależne od Emitenta tj. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca zawarły trzy umowy pożyczek, których łączna wartość wynosi 98 000 000,00 złotych i przekracza tym samym 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki z dnia 20 listopada 2013 r. w wysokości 5 000 000,00 zł, zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu umowy opisanej poniżej oraz zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki z dnia 31 października 2014 r. w wysokości 30 000 000,00 zł.
Zgodnie z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Emitent informuje, że umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 sierpnia 2014 r., na mocy której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę pieniężną w wysokości 63 000 000,00 zł. („Umowa”). Pożyczka będąca przedmiotem Umowy została udzielona na czas nieokreślony, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy całości lub części kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkodawcę. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy związaną z finansowaniem spółek Grupy Kapitałowej LC Corp, prowadzących działalność deweloperską zgodną ze strategią Emitenta. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: §2 ust. 1 pkt 44 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.