Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.

Raport bieżący 041/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 czerwca 2012 r.) spółka zależna od Emitenta – Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Warszawa Przyokopowa”), w której Emitent posiada 81,66 % udziałów, zawarła z podmiotem niepowiązanym z Emitentem Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Bank”), umowę ramową w zakresie transakcji terminowych i pochodnych (dalej jako „Umowa Ramowa”) wraz z umową dodatkową transakcji walutowych oraz umową dodatkową transakcji zamiany („Umowy Dodatkowe”).
Przedmiotem Umowy Ramowej oraz Umów Dodatkowych jest uregulowanie zasad zawierania i rozliczania transakcji terminowych i pochodnych. Zasady współpracy pomiędzy Bankiem a Warszawa Przyokopowa określone zostały w Umowie Ramowej, Regulaminie Transakcji Pochodnych i Terminowych oraz Umowach Dodatkowych dotyczących transakcji walutowych i transakcji zamiany. Transakcje będą zawierane indywidualnie po każdorazowym uzgodnieniu warunków pomiędzy Warszawa Przyokopowa i Bankiem. Konieczność zawarcia powyżej opisanych umów wynika z umowy kredytowej zawartej w dniu 15 lipca 2011 r. pomiędzy Warszawa Przyokopowa a Bankiem („Umowa Kredytowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2011 z dnia 15 lipca 2011 r.
Limit dla transakcji walutowych objętych powyższymi umowami wynosi odpowiednio: 70.000.000 zł z okresem ważności do dnia 31 grudnia 2014 r. a dla transakcji zamiany 20.000.000 zł z okresem ważności do dnia 28 czerwca 2024 r.
Zabezpieczeniem zawieranych transakcji wynikających z opisanych wyżej umów, są hipoteka do kwoty 135.000.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów złotych) na wieczystym użytkowaniu gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Warszawa Przyokopowa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00139030/7 oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego do łącznej kwoty 135.000.000,00 zł. Oświadczenia o ustanowieniu tych zabezpieczeń zostały złożone przez Warszawa Przyokopowa również w dniu 1 czerwca 2012 r. Warszawa Przyokopowa nie jest zobowiązana do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia transakcji wynikających z opisanych powyżej umów.
Umowa Ramowa oraz Umowy Dodatkowe transakcji walutowych i transakcji zamiany zostały zawarte na czas nieokreślony przy czym Umowy Dodatkowe obowiązują wyłącznie w okresie ważności Umowy Ramowej.
Umowa Ramowa oraz Umowy Dodatkowe zostały uznane łącznie za umowy znaczące ze względu na fakt, iż szacunkowa łączna wartość świadczeń z nich wynikających może przekroczyć co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat