Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 7/2019

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 07.03.2019 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego  w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („MetLife OFE”), o zwiększeniu przez MetLife OFE stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Zwiększenie udziału ogólnej liczby głosów w LC Corp S.A. nastąpiło na skutek transakcji nabycia przez MetLife OFE akcji Emitenta, rozliczonej w dniu 27.02.2019 r. 

 

Stan posiadania MetLife OFE przed transakcją stanowił 19.528.295 sztuk akcji, co stanowiło 4,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 4,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Stan posiadania MetLife OFE po ww. transakcji stanowi 34.528.295 sztuk akcji, co stanowi 7,71% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 7,71% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Załączniki:

rb_07_2019_07_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat