Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 59/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 18.07.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”), o zwiększeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w LC Corp S.A..

Zwiększenie udziału ogólnej liczby głosów w LC Corp S.A. nastąpiło na skutek transakcji nabycia przez Fundusz akcji Emitenta, rozliczonej w dniu 14.07.2017r. 

 

Stan posiadania Funduszu przed transakcją wskazywał 20.909.761 sztuk akcji, co stanowiło 4,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Stan posiadania Funduszu po ww. transakcji wynosi 22.409.761 sztuk akcji, co stanowi 5,007% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Ponadto Fundusz informuje, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Emitenta oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

 

Jednocześnie, w treści zawiadomienia wskazano, iż nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie. Fundusz informuje, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie.

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat