Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 85/2017

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) od LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp BV”), iż w dniu 19 września 2017r. (data transakcji 15 września 2017r.) LC Corp BV zbyła bezpośrednio 192.872.084 akcji Emitenta uprawniających do 192.872.084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 43,09% ogólnej liczby głosów oraz 43,09% kapitału zakładowego Emitenta.

 

Przed wyżej wskazanym zbyciem akcji LC Corp BV posiadała 192.872.084 akcji Emitenta uprawniających do 192.872.084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 43,09% ogólnej liczby głosów oraz 43,09% kapitału zakładowego Emitenta.

 

Po wyżej wskazanym zbyciu akcji LC Corp BV nie posiada żadnych akcji Emitenta.

 

Ponadto LC Corp BV informuje, że według najlepszej wiedzy, brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Emitenta oraz nie występują osoby trzecie uprawnione na podstawie umowy z LC Corp B.V. do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat