Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 56/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2016 r. zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od LC Corp BV, iż w dniu 24 maja 2016 r. LC Corp BV zbyła bezpośrednio 21.829.026 akcji Emitenta uprawniających do 21.829.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,88% ogólnej liczby głosów oraz 4,88% jej kapitału zakładowego.

 

Przed ww. zbyciem akcji Emitenta, LC Corp BV posiadała 214.701.110 akcji Emitenta uprawniających do 214.701.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 47,97% ogólnej liczby głosów oraz 47,97% jej kapitału zakładowego.

 

Po ww. zbyciu akcji LC Corp BV posiada 192.872.084 akcji Emitenta uprawniających do 192.872.084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 43,09% ogólnej liczby głosów oraz 43,09% jej kapitału zakładowego.

 

Według najlepszej wiedzy LC Corp BV, żaden podmiot od niego zależny nie posiada akcji Emitenta.

 

Z zawiadomienia wynika, że brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp BV do wykonywania głosu z akcji Emitenta.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat