Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 024/2014

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Zarządu Emitenta, który poinformował, że zgodnie z informacją powziętą od osoby blisko z nim związanej (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) w dniu 3 kwietnia 2014 r. osoba ta dokonała zbycia 233.121 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. Zbycie ww. akcji nastąpiło za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. poza rynkiem regulowanym. Łączna wartość transakcji wyniosła 699.363,00 zł.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.