Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 92/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 20.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 września 2017 r., zarządzane przez Towarzystwo fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”) zwiększyły stan posiadania akcji Emitenta powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

 

Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 18 września 2017 r. OFE i DFE posiadały 40 350 228 (czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcje Emitenta, co stanowiło 9,02% kapitału zakładowego Emitenta i były uprawnione do 40 350 228 (czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 9,02% ogólnej liczby głosów.

 

Po rozliczeniu transakcji w dniu 19 września 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 53 850 228 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji Emitenta, co stanowi 12,03% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 53 850 228 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 12,03% ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat