Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 4/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 24.01.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta zawartych w dniu 18 stycznia 2018 r. Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta powyżej 10%.

 

Przed dokonaniem rozliczenia transakcji tj. na dzień 19 stycznia 2018 r. Aviva OFE posiadał 43 700 000 (czterdzieści trzy miliony siedemset tysięcy) sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 9,76% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 43 700 000 (czterdzieści trzy miliony siedemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 9,76% ogólnej liczby głosów.

 

Po dokonaniu rozliczenia transakcji, na dzień 22 stycznia 2018 r. Aviva OFE posiadał 45 750 000 (czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Emitenta, stanowiących 10,22% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 45 750 000 (czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 10,22% ogólnej liczby głosów.

 

Ponadto Aviva OFE poinformowało, że:

  • Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym;
  • Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększenia zaangażowania w Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia ww. zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego;
  • Zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Emitenta;

Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu, bądź ryzyka inwestycji.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat