Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 89/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 20.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: "OFE PZU"), że w wyniku zawarcia transakcji nabycia 21 650 000 (dwudziestu jeden milionów sześciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Emitenta (ISIN PLLCCRP00017) w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie w dniu 18 września 2017 r., po jej rozliczeniu w dniu 19 września br., OFE PZU posiada obecnie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów.

 

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 44 669 036 akcji Emitenta, co stanowiło 9,98% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 44 669 036 głosów, to jest 9,98% ogólnej liczby głosów.

 

Po zawarciu transakcji OFE PZU, wg stanu na dzień 19 września 2017 roku, posiada 66 319 036 akcji Emitenta, co stanowi 14,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 66 319 036 głosów, to jest 14,82% ogólnej liczby głosów.

 

Ponadto OFE PZU poinformowało, że:

  • Nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta,
  • Nie zachodzi sytuacja w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
  • Nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat