Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 100/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 20.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: "OFE PZU"), że w wyniku zawarcia transakcji nabycia 685 000 (sześćset osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji Emitenta (ISIN PLLCCRP00017) na GPW w Warszawie w dniu 28 września 2017 r., po jej rozliczeniu w dniu 2 października br., OFE PZU posiada obecnie więcej niż 15% ogólnej liczby głosów.

 

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 66 523 706 akcji Emitenta, co stanowiło 14,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 66 523 706 głosów, to jest 14,86% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji OFE PZU, wg stanu na dzień 2 października 2017 roku, posiada 67 208 706 akcji Emitenta, co stanowi 15,02% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniało do 67 208 706 głosów, to jest 15,02% ogólnej liczby głosów.

 

Ponadto OFE PZU poinformowało, że:

  • Nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta,
  • Nie zachodzi sytuacja w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
  • Nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat