Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% i 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 95/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 21.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Altus TFI S.A.”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 września 2017 r., zarządzane przez Altus TFI S.A. fundusze przekroczyły próg 5% i 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Przekroczenie progu 5% i 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 19 września 2017 r. transakcji pakietowych nabycia 57.000.000 akcji Spółki. W dniu 19 września 2017 r. rozliczyły się również transakcje sprzedaży akcji Spółki.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie  4.184.779 akcji Spółki, stanowiących 0,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.184.779 głosów, co stanowiło 0,94% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadają łącznie  58.812.526 akcji Spółki, stanowiących 13,14% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.812.526 głosów, co stanowi 13,14% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat