Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 124/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 23.11.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

 

„Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, posiadający numer REGON 014889592 oraz NIP 521-31-24-415 (dalej: „Aegon OFE”),

jako organ którego działa Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028767, posiadające NIP 521-29-49-094, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 110 356 000,00 zł,

zawiadamia, że w związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017 r. likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Nordea OFE”), skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE oraz wstąpieniem Aegon OFE we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE, Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 r. posiada 26 543 080 akcji LC Corp S.A. (dalej: „Spółki”), co stanowi 5,93% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 26 543 080 głosów, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów.

Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji Nordea OFE:

1)Aegon OFE posiadał 3 500 000 akcji Spółki, co stanowiło 0,78% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 3 500 000 głosów, to jest 0,78% ogólnej liczby głosów,

2)Nordea OFE posiadał 23 043 080 akcji Spółki, co stanowiło 5,15% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 23 043 080 głosów, to jest 5,15% ogólnej liczby głosów.”

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat