Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 87/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

 

„Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusze”) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce LC CORP S.A. („Spółka”) oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

 

Przekroczenie przez Fundusze wspólnie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym  w dniu 15 września 2017 r.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ posiadały 8 351 688 akcji Spółki, co stanowiło 1,87% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 8 351 688 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 15 września 2017 r. Fundusze posiadały 31 010 050 akcji Spółki, co stanowiło 6,93% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 31 010 050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.”

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat