Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 45/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 2 lipca 2018 r., zarządzane przez Towarzystwo fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”) zwiększyły stan posiadania akcji Emitenta powyżej 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

 

Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 29 czerwca 2018 r. OFE i DFE posiadały 66.261.795 (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji Emitenta, co stanowiło 14,81% kapitału zakładowego Emitenta i były uprawnione do 66.261.795 (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 14,81% ogólnej liczby głosów.

 

Po rozliczeniu transakcji w dniu 2 lipca 2018 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 72.530.228 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiem) akcji Emitenta, co stanowi 16,21% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 72.530.228 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 16,21% ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat