Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 48/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 29 sierpnia 2018 r., zarządzane przez Towarzystwo fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”) zwiększyły stan posiadania akcji Emitenta o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

 

Przed nabyciem akcji  OFE i DFE posiadały 81.431.182 (osiemdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) akcje Emitenta, co stanowiło 18,19% kapitału zakładowego Emitenta i były uprawnione do 81.431.182 (osiemdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 18,19% ogólnej liczby głosów.

 

W dniu 29 sierpnia 2018 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 81.530.228 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji Emitenta, co stanowi 18,22% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 81.530.228 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 18,22% ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat