Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 63/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1a) oraz art. 69a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. („PTE PZU S.A.”) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) informującego, że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r. likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego („Pekao OFE”) skutkującej przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Pekao OFE do OFE PZU, posiadany udział OFE PZU w spółce LC Corp S.A. przekraczający 10% ogólnej liczby głosów, na ten dzień zwiększył się o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

 

Przed zakończeniem likwidacji Pekao OFE, OFE PZU posiadał 70.641.466 akcji Emitenta, co stanowiło 15,78% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniało do 70.641.466 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 15,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Po zakończeniu likwidacji Pekao OFE, OFE PZU posiada 77.195.648 akcji Emitenta, co stanowi 17,25% kapitału zakładowego Emitenta i uprawnia do 77.195.648 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 17,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat