Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 12/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 24.01.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta dokonanych w dniu 25 lutego 2020 r. Aviva OFE, posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 10,221% ogólnej liczby głosów w Spółce, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 26 lutego 2020 r. Aviva OFE posiadał 54.507.246 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) sztuk akcji Spółki, stanowiących 12,18% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Emitenta i uprawniających do 54.507.246 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 12,18% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 27 lutego 2020 r. Aviva OFE posiadał 54.707.246 (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) sztuk akcji Emitenta, stanowiących 12,223% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Emitenta i uprawniających do 54.707.246 (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 12,223% ogólnej liczby głosów.

Ponadto Aviva OFE poinformowało, że:

•          nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki;

•          nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy;

•          nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy

 

Załączniki:

rb_12_2020_03_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat