Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 20/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 18.06.2020 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

„Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentujące Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, zawiadamia, iż:

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji zbycia zawartej w dniu 16 czerwca 2020 r. i rozliczonej w dniu 18 czerwca 2020 r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki Develia S.A. (dalej: „Spółka”) poniżej 5% głosów.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że według stanu na dzień 16 czerwca 2020 r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 16 831 601 akcji Spółki co stanowiło 3,76% udziału w kapitale zakładowym oraz 16 831 601 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 3,76% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 23 031 601 akcji Spółki, co stanowiło 5,15% udziału w kapitale zakładowym oraz 23 031 601 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,15% ogólnej liczby głosów.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w stosunku do akcjonariuszy.

Fundusze zarządzane przez Aegon PTE S.A. nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”.

 

Załączniki:

rb_20_2020_18_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat