Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 123/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 31.10.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusze”), o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Zejście przez Fundusze wspólnie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 27 października 2017 r.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 22.616.379 akcji Spółki, co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 22.616.379 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 30 października 2017 r. Fundusze posiadały 22.211.959 akcji Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 22.211.959 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat